DE REIS VAN DAVID

David’s inspirerende judoreis…van beginner tot ‘Judoka van het jaar’

Elke grote reis begint met inspiratie…

David’s reis in Judo begon vijf jaar geleden met inspiratie van zijn oudere broer, waardoor hij een diepe liefde en passie voor de sport ontdekte. Zijn toewijding en plezier in Judo resulteerde niet alleen in persoonlijke groei, maar inspireerde ook zijn vrienden om aan hun eigen Judo reis te beginnen.

Door zijn harde werk en toewijding werd David erkend als ‘Judoka van het Jaar 2023’, een statement voor zijn vaardigheden en sportiviteit. Door deze erkenning en het behalen van de groene band kort erna, kan het verhaal van David worden gezien als een voorbeeld van de enorme kracht van passie, vastberadenheid en de vreugde van het delen van je liefde voor een sport.

Het was een zonnige middag toen David voor het eerst naar de judotraining van zijn broer met meester Ewoud keek… hij was nog geen drie jaar oud.

Gefascineerd door de weliswaar speelse, maar niettemin kracht trainingsoefeningen op de mat, voelde David zich gegrepen door de sport. Nog voor zijn vierde jaar werd hij lid van de Van Dulken Judoschool en werd meester Ewoud zijn mentor. Wekelijks volgde David de judo trainingen, waarbij hij de fundamentele technieken, waarden en principes van deze oude krijgskunst leerde.

Vanaf het moment dat hij op de tatami (judomat) stapte, werd David’s liefde voor judo alleen maar sterker. Hij genoot van de uitdagingen en de discipline die de sport eiste. Met elke trainingssessie voelde hij zich meer gefocust, gedisciplineerd en zelfverzekerder. De kameraadschap binnen de judoclub werd een integraal onderdeel van zijn leven, waardoor sterke vriendschappen en een gevoel van verbondenheid ontstonden. Hierdoor kwam al snel het besef, dat judo niet alleen een sport was, maar een manier van leven.

David’s passie voor judo verspreidde zich. Hij deelde zijn enthousiasme met zijn vrienden en nodigde hen uit om met hem mee te trainen. Verschillende vrienden wilden graag de sensatie van judo uit de eerste hand ervaren en accepteerden zijn uitnodigingen. Samen begonnen ze aan een reis van zelfontdekking en persoonlijke groei. David’s rol als mentor en motivator voor zijn vrienden voedde zijn eigen toewijding aan de sport. Hij was er trots op ze te zien groeien en ontwikkelen, net als hij.

David’s doorzettingsvermogen en voortdurende verbetering bleven niet onopgemerkt. Zijn harde werk en toewijding leverden hem de erkenning op van de Judoschool Amstelveen, die hem de titel ‘Judoka van het Jaar 2023’ toekende. Deze eer is een erkenning voor zijn uitstekende vaardigheden, sportiviteit en bijdragen aan de Judo vriendengroep. David’s toewijding aan de sport, in combinatie met zijn positieve houding, maken hem tot een voorbeeldig rolmodel voor aspirant-judoka’s. Behalve de eretitel ‘Judoka van het Jaar 2023’, behaalde David nog een andere belangrijke mijlpaal op zijn judoreis: het verdienen van de groene band. Als symbool voor vooruitgang en meesterschap vertegenwoordigt de groene band David’s toewijding om zijn vaardigheden aan te scherpen en door te groeien in de judorangen. Elke stap is een herinnering aan het harde werken en de vele uren die hij heeft geïnvesteerd in het perfectioneren van zijn techniek. De groene band dient als een bewijs van zijn vastberadenheid en groei als judoka.


ENGLISH VERSION


David’s inspiring Judo journey…from beginner to Judoka of the Year

Every great journey starts with inspiration…

David’s journey in Judo began more then 5 years ago with first inspiration from his older brother, leading him to discover a deep love and passion for the sport. His dedication and enjoyment of Judo not only resulted in personal growth but also inspired his friends to embark on their own Judo journeys.

Through his hard work and commitment, David was recognized as the Judoka of the Year 2023, a statement to his skills and sportsmanship. Accompanied soon after by the achievement of the green belt, David’s story serves as a reminder of the wonderful power of passion, determination, and the joy of sharing one’s love for a sport.

It was a sunny afternoon when David watched his brother’s Judo training with meester Ewoud for the first time…he was not even 3 years old.

Fascinated by the playful, still strength trainings exhibited on the mat, David was feeling captivated by the sport. Just before he turned 4, he joined officially Van Dulken Judo school and with Ewoud as his mentor, David started weekly judo trainings, learning the fundamental techniques, values, and principles of this ancient martial art.

From the moment he stepped onto the tatami (judo mat), David’s love for Judo only grew stronger. He relished the challenges and the discipline that the sport demanded. With every training session, he felt himself becoming more focused, disciplined, and self-confident. The camaraderie within the Judo club became an integral part of his life, forging strong friendships and a sense of belonging. David soon realized that Judo was not just a sport but a way of life.

David’s passion for Judo was spreading. He couldn’t help but share his enthusiasm with his friends, inviting them to join him in training sessions. Eager to experience the thrill of Judo firsthand, several friends accepted his invitations. Together, they embarked on a journey of self-discovery and personal growth. David’s role as a mentor and motivator to his friends further fuelled his own dedication to the sport. He took great pride in seeing them progress and flourish, just as he had.

David’s perseverance and continuous improvement did not go unnoticed. His hard work and dedication earned him the recognition of Judoschool Amstelveen club, which awarded him the title of Judoka of the Year 2023. This honour acknowledged his outstanding skills, sportsmanship, and contributions to the Judo group of friends. David’s commitment to the sport, coupled with his positive attitude, made him an exemplary role model for aspiring Judokas.

In addition to being Judoka of the Year 2023, David achieved yet another significant milestone on his Judo journey: earning the Green belt. Symbolizing progress and mastery, the green belt represented David’s dedication to honing his skills and advancing through the Judo ranks. With each step, he was reminded of the hard work and many hours he had invested in perfecting his technique. The green belt served as a testament to his determination and growth as a Judoka.